Notă informare privind protecția datelor cu caracter personal

PRIMĂRIA COMUNA VALEA SEACĂ

PRIMĂRIA COMUNA VALEA SEACA, cu sediul in: Str. Principală nr. 373, Comuna Valea Seacă, Jud. Bacău, Tel. 0234.255.022 Fax. 0234.255.022,E-Mail: contact@primaria-valeaseaca.ro, va informează ca in conformitate cu prevederile legale ale Regulamentului General privind Protecția Datelor 679/2016, colectează si prelucrează date cu caracter personal, DPO – Responsabilul cu protecția datelor in cadrul instituției noastre poate fi contactat utilizând datele de corespondenta ale primăriei sau direct prin E-Mail la adresa: dpo@primaria-valeaseaca.ro.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de instituția noastră

Instituția noastră colectează următoarele categorii de date cu caracter personal ale persoanele vizate: nume si prenume, cod numeric personal, serie si numar acte de identitate, imagini, numar de asigurare sociala, nationalitate, etnie, limba materna, sex, varsta, venit, locatie, istoricul bolilor in familie, dizabilitati, caracteristici fizice ale persoanei, contul bancar, proprietati (imobile, terenuri, autovehicule, alte proprietati personale, tranzactii (cumparari, vanzari, taxe, achizitii, alte informatii privind tranzactiile), studii, functie, profesie, contraventii, infractiuni, copii, casatorie, divort, rude, deces, date de corespondenta si contact (adresa fizica, e-mail, telefon), date informatice rezultate din accesarea portalului de internet al institutiei (adresa IP, cookies), inclusiv datele cu caracter personal ce apartin minorilor sub 16 ani.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal de către instituția noastră

In vederea deservirii intereselor publice prelucram datele in următoarele scopuri: urbanism; registru agricol; stare civila; evidenta populației; resurse umane; serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; ordinea publică; situațiile de urgenta; impozitele și taxele locale, amenzi contravenționale, muncă în folosul comunității; colectare debite si recuperare creanțe; emitere autorizații si licențe; gestiunea economica-financiară și administrativă; darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor; registrul electoral- evidență electorală; arhiva; registratura; relații publice; secretariat; educația; sănătatea; cultura; tineretul; sportul; serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public, dezvoltarea infrastructurii; protecția și refacerea mediului; conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice, etc; podurile și drumurile publice; promovarea unor acțiuni si evenimente, îndeplinirea obligațiilor legale.

Temeiurile legale in baza cărora prelucram datele cu caracter personal

Obligația legală, in cazul instituitei noastre fiind o administrație publica locala în care datele cu caracter personal trebuie să fie colectate și prelucrate pentru a ne conforma legii, nu este necesar consimțământul explicit; Îndeplinirea unor sarcini care deservesc interese publice, este si cazul instituitei noastre întrucât trebuie să îndeplinească sarcini pe ce deservesc în interesul public sau ca parte a unei obligații oficiale, situații când nu va fi solicitat consimțământul persoanei vizate; Încheierea sau executarea unui contract, întrucât instituția noastră încheie contracte cu alte instituții, autorități publice sau colaboratori persoane juridice sau fizice, cazuri în care datele cu caracter personal colectate și prelucrate sunt necesare pentru a încheia sau executa un contract cu persoana vizată, nu este necesar consimțământul explicit; Interesul legitim, sunt situații speciale in cadrul cărora este necesara prelucrarea datelor cu caracter personal în interesul legitim al instituitei noastre și prin analize specifice se considera că aceste prelucrări nu afectează în mod semnificativ drepturile și libertățile persoanei vizate, atunci aceasta poate fi definită ca fiind motivul legal al prelucrării; Interesele vitale ale subiectului datelor, pentru a proteja interesele vitale ale persoanelor vizate sau ale altor persoane fizice, in situații critice, vitale acestor persoane, instituția noastră va prelucra datele personale având ca temei protejarea intereselor vitale ale persoanelor vizate. In acest sens instituția va păstra in evidentele sale dovezile prelucrării din aceste situații; Consimțământul, in afara situațiilor prezentate mai sus, instituția noastră acorda o maxima importanta obținerii acordului explicit din partea unei persoane vizate pentru colectarea și prelucrarea datelor. În situațiile speciale, dar si in cazul copiilor sub vârsta de 16 ani va fi obținut consimțământul reprezentanților legali.

Situațiile de transfer către terți a datelor cu caracter personal

Instituția noastră, poate transfera datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, către terți, respectând Regulamentul UE 679/2016, in situațiile când cerințele de reglementare ne impun acest lucru, atunci când instituția se conformează cerințelor legale si de ori de câte ori instituția primește cereri legate de persoanele vizate de la autorități sau in legătura cu orice procedură judiciară în desfășurare sau potențială, ori pentru a stabili, exercita sau apară drepturile legale, sau in scopul prevenirii unei fraude.

Transferarea datelor personale in SEE si in afara Spațiului Economic European (SEE)

Instituția noastră nu transfera datele prelucrate ale persoanelor vizate in afara SEE, însă putem transfera date cu caracter personal in SEE sau in afara SEE in situația in care legea ne-o impune sau unii dintre partenerii instituitei sau alte autorități europene își au sediul sau își desfășoară activitatea in SEE sau in afara SEE.

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

Instituia noastră va stoca datele pe o perioada de timp conforma cu Nomenclatorul Arhivistic aprobat in cadrul instituitei si legislației in vigoare.

Noi vom stoca datele cu caracter personal necesare furnizarea serviciilor publice conform administrației publice, pentru a păstra legătura cu persoanele vizate si pentru a ne conforma obligațiilor legale ce ni se aplica.

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi stocate doar pe perioada de timp necesara pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea in același timp a cerințelor legale in vigoare si a interesului de protejare a drepturilor persoanelor vizate.

Drepturile persoanei vizate in privința prelucrării datelor cu caracter personal

In temeiul Regulamentului UE 679/2016 persoana vizată are următoare drepturi fundamentale:

Dreptul la informare; Dreptul de acces; Dreptul la rectificare; Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); Dreptul la restricționarea prelucrării; Dreptul la portabilitatea datelor; Dreptul de a se opune prelucrării; Dreptul de retragere a consimțământului; Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri; Dreptul de a depune o plângere la Autoritate; Dreptul de a se adresa justiției.

In vederea exercitării acestor drepturi persoanele vizate ne pot contacta folosind datele de contact prezentate la începutul acestei informări, persoana desemnata in mod special sa reprezinte instituția in aceste situații fiind DPO – Reprezentantul cu Protecția Datelor.

In vederea apărării drepturilor garantate de legislatia pentru protectia datelor cu caracter personal, in situatiile in care considerati ca v-au fost incalcate, aveti si dreptul de a va adresa Justitiei sau A.N.S.P.D.C.P. la adresa: Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, București, Telefon: 031.80.59.211 / 212, Fax: 031.805.96.02, E-Mail: anspdcp@dataprotection.ro, E-Mail DPO: dpo@dataprotection.ro